W dniu 24 lutego 2020 roku, w Zakopanem, tradycyjnie przy okazji współorganizowanej przez KIP PAN konferencji „Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji”, odbyło się pierwsze w kadencji 2020-2023 posiedzenie Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Zebranie miało przede wszystkim charakter wyborczy i było prowadzone przez prof. dr hab. inż. Czesławę Rosik-Dylewską, Czł. Koresp. PAN, Wiceprzewodniczącą Rady Kuratorów Wydziału IV PAN. Prowadząca zebranie przedstawiła interesującą prezentację na temat struktury PAN, jej celów i zadań, a w kolejnym punkcie odbyły się wybory przewodniczącego komitetu, 2 zastępców, sekretarza oraz 2 członków prezydium. Zebrani zdecydowali, że struktura KIP oraz osoby kierujące poszczególnymi elementami tej struktury (sekcje i zespoły), zostaną powołane na kolejnym zebraniu KIP, zgodnie z regulaminem takie zebranie, na którym także zostanie przyjęty program komitetu na kadencję,  powinno się odbyć w terminie 3 miesięcy od daty pierwszego zebrania wyborczego. W wyniku przeprowadzonych wyborów, w głosowaniu tajnym, pełniącymi obowiązki kandydatami do objęcia odpowiednich funkcji w prezydium KIP PAN,  formalne objęcie funkcji nastąpi po powołaniu przez odpowiednie struktury PAN, zostali:

Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski – p.o. Przewodniczący KIP PAN

Dr hab. inż. Ewa Dostatni, prof. uczelni – p.o. V-ce Przewodnicząca KIP PAN

Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec, prof. uczelni – p.o. V-ce Przewodniczący KIP PAN

Dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. uczelni – p.o. Sekretarz KIP PAN

Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. uczelni – p.o. Cz. Prezydium

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek, prof. uczelni – p.o. Cz. Prezydium.

Wybrani na kadencję 2020-2023 serdecznie podziękowali dotychczasowemu Przewodniczącemu KIP PAN, prof. dr hab. inż. Ryszardowi Knosali, d.hc.multi, za 11-letnie, ponad 2-kadencyjne, kierowanie jego pracami oraz tworzenie struktur i podstaw programowych dyscypliny inżynieria produkcji (obecnie jako element inżynierii mechanicznej). W uznaniu zasług prof. Ryszarda Knosali zebrani byli jednomyślni (także w głosowaniu tajnym) w poparciu wniosku do odpowiednich struktur PAN o nadanie Mu godności Honorowego Przewodniczącego KIP PAN.

W kolejnym punkcie odbyła się krótka dyskusja o zadaniach KIP PAN w kadencji 2020-2023.

Przewodnicząca zebrania, Pani Prof.  dr hab. inż. Czesława Rosik-Dylewska, Czł. Koresp. PAN, Wiceprzewodnicząca Rady Kuratorów Wydziału IV PAN, podziękowała prawie w komplecie zebranemu komitetowi, za sprawnie przeprowadzone wybory, interesującą dyskusję, dotychczasowemu Przewodniczącemu za twórczą pracę na rzecz dyscypliny. Życząc wszystkim sukcesów i satysfakcji z pracy w nowej kadencji zakończyła pierwsze w kadencji 2020-2023 zebranie KIP PAN.