W dniu 8 kwietnia 2020 roku  odbyło się zebranie Prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Zebranie, z oczywistych w tym momencie powodów,  odbyło się w formie wideokonferencji. Program posiedzenia obejmował następujące punkty:

  1. Regulamin KIP PAN – uwagi i propozycje
  2. Dyskusja o strukturze KIP PAN – sekcje i zespoły – przygotowanie proponowanej struktury do zatwierdzenia przez zebranie plenarne
  3. Powierzenie zaproponowanym Członkom KIP PAN przygotowania propozycji programów pracy sekcji i zespołów
  4. Podział obowiązków Członków Prezydium w zakresie współpracy z sekcjami i zespołami
  5. Dyskusja i przygotowanie ramowego programu KIP PAN na kadencję 2020-2023
  6. Przygotowania do organizacji posiedzenia plenarnego komitetu
  7. Sprawy różne.