W dniu 24 marca 2021 roku odbyło się czwarte w bieżącej kadencji posiedzenie plenarne Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. Program posiedzenia:

  1. Informacja przewodniczącego KIP PAN o pracach komitetu w 2020 roku
  2. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji planów pracy sekcji i zespołów w roku 2021
  3. Przyjęcie uchwały o stanie MPER w roku 2020
  4. Warsztaty doktorskie i habilitacyjne w 2021 roku
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu KIP PAN
  6. Stan prac nad realizacją ekspertyz KIP PAN
  7. Referat programowy: Wdrażanie metody 5S w przedsiębiorstwie chemicznym. Studium przypadku– prof. Sławomir Kocira
  8. Sprawy różne

Komitet Inżynierii Produkcji przyjął uchwałę o aktualizacji zadań na rok 2021, uwzględniając sytuację epidemiczną oraz bieżące zadania, zdecydował także o formie organizacji warsztatów doktorskich i habilitacyjnych, warsztaty zorganizuje Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. W kolejnych punktach komitet podjął uchwałę, po przedstawionej informacji i dyskusji, o stanie czasopisma MPER, którego KIP PAN jest współwydawcą. Komitet stwierdził, że poziom czasopisma systematycznie rośnie, umacnia się jego pozycja międzynarodowa, a treści publikowanych prac są dobrze skorelowane z obszarem wiedzy którym zainteresowany jest KIP PAN.

Komitet z zadowoleniem przyjął akces do prac w KIP PAN prof. dr hab. Lucjana Pawłowskiego, czł. koresp. PAN oraz jednomyślnie zdecydował, w głosowaniu tajnym, o przyjęciu do KIP PAN następujących Osób: dr hab. inż. Marcin Knapiński, dr hab. inż. Marek Macko, dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, dr hab. inż. Marek Wirkus.

Komitet wysłuchał i przyjął do wiadomości informację o stanie prac na ekspertyzami komitetu.