I. Kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie „Inżynieria produkcji”

 • standaryzacja treści programowych,
 • okresowa analiza tematów rozpraw doktorskich,
 • inicjowanie i koordynowanie corocznych Warsztatów Naukowych dla doktorantóww dyscyplinie Inżynieria Produkcji,
 • inicjowanie wymiany studentów i doktorantów w uczelniach krajowych i zagranicznych,
 • wspieranie rozwoju wydawnictw dla potrzeb studentów i doktorantów.

II. Wspieranie rozwoju dyscypliny „Inżynieria produkcji” w uczelniach krajowych

 • monitorowanie rozwoju kadry w dyscyplinie „Inżynieria produkcji”,
 • pomoc informacyjna uczelniom w uzyskiwaniu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ”Inżynieria produkcji”,
 • działania promujące powstałą dyscyplinę naukową.

III. Działalność organizacyjna sekcji

 • prowadzenie strony internetowej,
 • organizacja zebrań sekcji,
 • współdziałanie z innymi sekcjami KIP PAN,
 • inicjowanie i wspieranie „filozofii klastrowej” w edukacji i nauce.