santarekProf. dr hab. inż. Krzysztof Santarek , absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Dyplom mgr inż. mechanika, specjalność : ekonomika, organizacja i planowanie w przemyśle budowy maszyn (dyplom z wyróżnieniem). Tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r. Reprezentowane dyscypliny i specjalności naukowe: Inżynieria Produkcji (specjalności: modelowanie, analiza i projektowanie systemów produkcyjnych i łańcuchów dostaw, organizacja i sterowanie produkcją, elastyczne systemy produkcyjne i komputerowa integracja wytwarzania) oraz Nauki o Zarządzaniu (specjalności : zarządzanie produkcją i logistyką, zarządzanie technologiami i innowacjami, zarządzanie przedsiębiorstwami).

Pracownik Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. Były dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz były dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych. Vice Prezes Fundacji Technology Partners –Centrum Zaawansowanych Technologii.

Członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, European Academy on Industrial Management (członek zarządu), European Industrial Research Management Association (EIRMA), International Society of Professional Innovation Management (ISPIM), International Federation of Information Processing (IFIP), były członek NATO Research and Technology Board, członek Rady Naukowej IOiZwP Orgmasz, były członek i przewodniczący Rady Naukowej OBK Koprotech, i in..

Prof.K.Santarek wypromował 10 doktorów, był recenzentem 33 prac doktorskich i 10 habilitacyjnych, 14 wniosków o tytuł lub stanowisko profesora, kilkudziesięciu grantów naukowych i badawczo-rozwojowych.

Publikowany dorobek naukowy prof.K.Santarka obejmuje łącznie ponad 130 prac. Jest Autorem kilkunastu książek i monografii. Oprócz opublikowanego dorobku jest autorem ponad 75 pozycji niepublikowanych: raportów technicznych z badań i wdrożeń realizowanych w ramach problemów węzłowych, międzyresortowych, prac własnych, statutowych, grantów KBN, projektów celowych oraz ekspertyz i projektów wykonanych na zlecenie przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji rządowych.

Niektóre publikacje książkowe:

Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych” (współautor), PWN, Warszawa 1980,

Podstawy metodyczne projektowania rozmieszczenia komórek produkcyjnych”, PWN, Warszawa 1987

Modelowanie struktur przestrzennych w projektowaniu zakładów przemysłowych. Podstawy metodyczne”, Prace Naukowe PW, seria: “Organizacja i Zarządzanie Przemysłem”, z.5, Warszawa 1988.

Elastyczne systemy produkcyjne” , WNT,Warszawa 1998, (współautor),

Organizacja elastycznych systemów produkcyjnych” PWN, Warszawa 1994 (współautor), książka wyróżniona nagrodą Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Ekonomiczna efektywność elastycznej produkcji” Wydawnictwa Uczelniane PW 1992 r. (współautor)

"Programy poprawy produktywności", w książce: "Vademecum produktywności", Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999

Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii” (redaktor całości i współautor), PARP, Warszawa 2008

Transfer technologii z nauki do praktyki z punktu widzenia przedsiębiorcy – odbiorcy i użytkownika technologii”, w: Ekoinnowacje na Mazowszu. Poradnik transferu technologii w ochronie środowiska. Zrównoważony rozwój regionu a infra-struktura i nowoczesne technologie (praca zb.), Wydawca CTTiRP (Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości) PW, Warszawa 2011