j.nazarkoProf. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, obecnie Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Logistyki oraz profesor stowarzyszony Université du Québec w Trois-Rivières w Kanadzie. W latach 2005-2008 rektor Politechniki Białostockiej. Posiada bogate krajowe i międzynarodowe doświadczenie badawcze i dydaktyczne. Obszar jego zainteresowań naukowych to zagadnienia foresightu, prognozowania oraz analiza produktywności w sektorze korporacyjnym i publicznym. Ma długoletnie doświadczenie we współpracy z przemysłem w zakresie doradztwa technicznego i wdrażania nowych technologii. Kierownik wielu projektów badawczych.

Invited Member EFFLA (European Forum on Forward Looking Activities) – gremium powołanego przez Komisję Europejską, którego głównym zadaniem jest wspomaganie Komisji w tworzeniu wizji przyszłości, jak również planowanie działań strategicznych w obszarze badań naukowych i innowacji. Członek Komitetu Inżynierii Produkcji PAN, przewodniczący Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Redaktor (editor) czasopisma naukowego “Journal of Engineering, Project, and Production Management” (ISSN 2221-6529) oraz członek rad redakcyjnych wielu innych czasopism.

Profesor Joanicjusz Nazarko Pełnił funkcję promotora w dziesięciu zakończonych przewodach doktorskich.

Obecnie koordynuje m.in. następujące projekty badawcze:

 1. Rail Baltica Growth Corridor (EU Baltic Sea Region Programme 2007-2013), 2010-2013 – koordynator merytoryczny z ramienia Politechniki Białostockiej.
 2. Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników (MNiSW), 2011-2015 – koordynator merytoryczny z ramienia Politechniki Białostockiej.
 3. Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii (PO IG – OPI), 2009-2012 – koordynator merytoryczny.
 4. Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości w badaniach foresightowych (NCN), 2011-2013 – kierownik projektu.
 5. Analiza i ocena produktywności jednostek naukowych (MNiSW – promotorski), 2009-2012 – kierownik projektu.
 6. Hybrydowa metodyka badawcza foresightu technologicznego (MNiSW – promotorski), 2010-2012 – kierownik projektu.
 7. Wielowymiarowa analiza porównawcza w tworzeniu rankingów szkół wyższych (MNiSW – promotorski), 2010-2012 – kierownik projektu.
 8. Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią (NCN), 2011-2013 – promotor.
 9. Opracowanie metodyki mapowania technologii na potrzeby badań foresightowych (NCN), 2011-2013 – promotor.

Profesor Joanicjusz Nazarko jest autorem bądź współautorem ok. 200 publikacji naukowych.

Wybrane publikacje:

 

 1. Enhancing Accessibility of Rail Baltica Influence Area: Standpoints of Public Sector, M. Laisi, V. Henttu, O.-P. Hilmola (eds.), Nazarko J. (współautor), Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta 2011, pp. 70-79.
 2. Nazarko J. (red.), Ejdys J. (red.), Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight Technologiczny NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, Rozprawy Naukowe Nr 218, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 3. Nazarko J. (red.), Wnorowski H. (red.), Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Rozprawy Naukowe Nr 215, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
 4. Nazarko J., Urban J., Projekt Rail baltica Growth Corridor w rozwoju usług logistycznych, „Ekonomia i Zarządzanie”, Białystok 2010.
 5. Nazarko J. (red.), Kędzior Z. (red.), Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT, Rozprawy Naukowe Nr 204, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010.
 6. Nazarko J., Kształtowanie polityki proinnowacyjnej regionu na podstawie foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020, „Optimum – Studia Ekonomiczne”, 2011, nr 2, s. 241-251.
 7. Kucęba R. (red.), Nazarko J. (red.), Logistyczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 8. Nazarko J., DEA method in efficiency assessment of public higher education institutions, Proceedings of 8th International Conference on Data Envelopment Analysis Performance Management and Measurement, Beirut, Lebanon, June 10-12th 2010.
 9. Nazarko J., Kuźmicz K.A., Urban J., Benchmarking szansą na poprawę pozycji konkurencyjnej polskich uczelni, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, Nr 2, 2009, s. 60-72.
 10. Nazarko J., Kuźmicz K. A., Szubzda-Prutis E., Urban J., The General Concept of Benchmarking and its Application in Higher Education in Europe, “Higher Education in Europe”, Vol. 34, Issue 3&4, 2009, p. 497-510.
 11. Nazarko J. (red.), Kiełtyka L. (red.), Narzędzia informatyczne w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 12. Pawluczuk A., Nazarko J., Postrzeganie gospodarki opartej na wiedzy w centrach transferu technologii oraz w parkach technologicznych, w: Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie (red. nauk. Krzysztof Piech, Elżbieta Skrzypek), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 13. Vught F. van, Brandenburg U., Burquel N., Carr D., Federkeil G., Kuźmicz K., Nazarko J., Rafael J., Sadlak J., Urban J., Wells P., Westerheijden D., A practical guide: Benchmarking in European Higher Education, European Centre for Strategic Management of Universities, Brussels 2008.
 14. Nazarko J., Urban J., Sensitivity of DEA models to measurement errors, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AI, Informatica”, Vol. 7 (2007) s. 101-106.
 15. Skorek A. W., Blé S. V., Gryko-Nikitin A., Nazarko J., Nanothermal management in nanoelectronics systems, 20th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering: CCEC’2007, Vancouver, Canada, April 22-26, 2007.
 16. Kowalczewski W. (red.), Nazarko J. (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006.
 17. Kiełtyka L. (red.), Nazarko J. (red.), Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu, Wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 18. Nazarko J. (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Cz. III, Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005.
 19. Nazarko J. (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Cz. II, Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.
 20. Nazarko J. (red.), Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Cz. I, Wprowadzenie do metodyki prognozowania, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2004.

 

Profesor Joanicjusz Nazarko za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był nagrodzony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Indywidualną I Stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz licznymi nagrodami Rektora Politechniki Białostockiej.