Prof. dr hab. inż. Anna Kawałek profesor Politechniki Częstochowskiej

         Prof. dr hab. inż. Anna Kawałek od 2001 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej, obecnie zatrudnionym na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, gdzie w kadencji 2012-2016 pełni funkcję z-cy dyrektora Instytutu Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa.

         Studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Częstochowskiej ukończyła w 1987 r., specjalność metaloznawstwo i obróbka cieplna, a w 1989 r specjalność przeróbka plastyczna metali. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej w latach 1996÷2001 i we wrześniu 2001 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską nt.: „Asymetryczny proces walcowania ciągłego blach cienkich na gorąco". W swojej pracy doktorskiej przeprowadziła teoretyczną analizę asymetrycznego procesu walcowania blach cienkich na gorąco w dwóch ostatnich klatkach grupy wykańczającej walcowni gorącej blach. Opracowana technologia została wdrożona w walcowani gorącej blach w Hucie im. T. Sendzimira, co przyczyniło się do uzyskania znacznych efektów ekonomicznych.

         Postępowanie habilitacyjne było przeprowadzone w Wyższej Szkole Górniczej-Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie w grudniu 2009 r. Podczas kolokwium habilitacyjnego obroniła rozprawę habilitacyjną nt: „Nowe aspekty asymetrycznego procesu walcowania blach grubych” i uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie metalurgia.

         W działalności naukowo-badawczej zajmuje się głównie następującymi problemami:

  • modelowaniem numerycznym procesów przeróbki plastycznej materiałów, głównie za pomocą programu FORGE,
  • modelowaniem fizycznym procesów metalurgicznych przy użyciu symulatora GLEEBLE 3800,
  • projektowaniem i optymalizacją procesów przeróbki plastycznej,
  • badaniem właściwości mechanicznych materiałów metalicznych,
  • inżynierią bezpieczeństwa i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.

         Jest autorem i współautorem 2 rozpraw naukowych, 2 monografii,1 skryptu i ponad 320 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, rozdziałach i fragmentach monografii oraz materiałach konferencyjnych, a także prac naukowo-badawczych głównie z zakresu numerycznego i fizycznego modelowania procesów przeróbki plastycznej, a w szczególności walcowania wyrobów płaskich. Jako wykonawca uczestniczyła w 22 projektach badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW i NCBiR oraz brała udział w realizacji 12 prac wdrożeniowych w ramach zleceń z zakładów przemysłowych i projektów celowych.

         W latach 2002-2012 uczestniczyła w pracach związanych z uruchomieniem nowych kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia inżynierskie) oraz Inżynieria Bezpieczeństwa (studia inżynierskie). Jest również autorem i współautorem programów dydaktycznych do wielu zajęć prowadzonych na studiach stopnia inżynierskiego i magisterskiego na kierunkach Metalurgia, Inżynieria Bezpieczeństwa, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, a także na Studium Doktoranckim prowadzonym na wydziale.

         W latach 2002÷2015 była promotorem 44 prac dyplomowych, spośród których 35 było pracami magisterskimi i 9 pracami inżynierskimi. W tym czasie był również recenzentem 22 prac dyplomowych.

         Do chwili obecnej wypromowała trzech doktorów nauk technicznych w dyscyplinach: metalurgia oraz pełni funkcję promotora w trzech otwartych przewodach doktorskich. Pełni również funkcję zagranicznego konsultanta (kopromotora) w dwóch przewodach doktorskich realizowanych w Uniwersytecie Technicznym im. Satpaeva w Ałmaty w Kazachstanie. Ponadto sprawuje opiekę naukową nad studentami studiów III stopnia, z którymi również prowadzi zajęcia dydaktyczne. Była recenzentem 5 prac doktorskich, 2 rozpraw habilitacyjnych i 2 razy uczestniczyła w postępowaniach habilitacyjnych.

         Brała aktywny udział przy budowie nowoczesnych laboratoriów naukowo-dydaktycznych w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa takich jak:

  • laboratorium modelowania      procesów przeróbki plastycznej wyposażonego w jedyną w kraju trójwalcową walcarkę skośną przeznaczoną do walcowania prętów oraz eksperymentalną      linię walcowniczą wyposażoną w walcarkę DUO300 z indywidualnymi napędami walców i systemem przyspieszonego chłodzenia po procesie walcowania;
  • laboratorium nowoczesnych      spiekanych materiałów spiekanych wyposażonego w piec do plazmowo iskrowego      spiekania SPS oraz wysokotemperaturową prasę izostatyczną HIP.

            Aktywnie uczestniczy we współpracy międzynarodowej z uczelniami technicznymi w Ostravie, Sankt Petersburgu, Lipiecku, Magnitogorsku, Jekatierinburgu, Dniepropietrowsku i Ałmaty.

            Za wkład w pracę badawczą oraz naukowo-dydaktyczną została wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi RP w roku 2005. W latach 2000-2013 została nagrodzona 3 indywidualnymi i 32 zespołowymi nagrodami J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej. W roku 2010 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a roku 2012 Złoty medal na International Warsaw Invention Show IWIS 2012 za innowacyjne rozwiązanie, pt.: Nowy sposób kalibrowania walców oraz innowacyjna konstrukcja rolek rozdzielających do walcowania prętów z wzdłużnym rozdzielaniem pasma".

            Swoją działalność naukowo-dydaktyczną aktywnie propaguje będąc członkiem Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, członkiem założycielem polskiego oddziału Wire Association International.