1. Spotkania członków Sekcji (raz na półrocze) w ramach konferencji i innych wydarzeń naukowych oraz zebrań dedykowanych, zwłaszcza dotyczących finansowania działań naukowych w oparciu o fundusze Regionalnych Programów Operacyjnych, NCBiR, WFOŚ i innych instytucji
  2. Budowa sieci współpracy między członkami Sekcji i ich zapleczem naukowym w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych
  3. Seminarium nt. cyklu życia produktu w dobie Industry 4.0 – LCA on Industry 4.0
  4. Udział członków w konferencji International Conference on Production Management and Packaging 25-26.11.2021, tematyka tej edycji: „Normalizacja w procesach zarządzania” z naciskiem na przemysł przetwórstwa żywności
  5. Opracowanie metaanalizy nt. rozwiązania problemu Toxic Urban Sewage (TUS) – zanieczyszczania ścieków komunalnych toksycznymi ściekami przemysłowymi w polskich miastach
  6. Seminarium z przedstawicielami Związku Miast Polskich: warunki funkcjonowania przedsiębiorstw (prawne, organizacyjne) determinujące redukcje ich oddziaływania na środowisko
  7. Seminarium z tematyki modelowania dynamiki oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie