Stanowisko KIP PAN w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę 

 

 

Komitet Inżynierii Produkcji PAN z przerażeniem i bólem obserwuje agresję Rosji przeciwko suwerennemu Państwu, jakim jest Ukraina. Wydaje się nieprawdopodobne, że w Europie, tak doświadczonej wojnami w swojej historii, w czasie, gdy problemy globalne wymagają współdziałania Narodów, może zdarzyć się destrukcyjna wojna, niosąca śmierć i zniszczenie. Jako ludzie nauki w sposób szczególny cenimy sobie pokojową współpracę, wzajemną pomoc, szanujemy różnorodność kulturową i religijną, uważamy, że wszystkie problemy między państwami powinny być rozwiązywane w drodze pokojowych negocjacji, przy poszanowaniu prawa międzynarodowego. Komitet Inżynierii Produkcji PAN solidaryzuje się z Narodem Ukrainy w tych trudnych dniach i nawołuje do szybkiego powrotu do pokojowego współistnienia. Świat nauki nie może być obojętny na zło, milczenie jest relatywizowaniem tego zła. Nawet, jeżeli tylko w niewielkim stopniu przyczynimy się do zmiany sposobu myślenia agresora,  a nawet jeżeli nie będzie to miało żadnego znaczenia, to warto to robić w imię naszej misji. Komitet Inżynierii Produkcji:

-  potępia agresję rosyjską na suwerenną Ukrainę oraz wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych i wycofania własnych wojsk na terytorium Rosji,

- apeluje do środowiska naukowego Rosji, aby pilnie i zdecydowanie użyło swoich wpływów, siły medialnej, potencjału wiedzy oraz szacunku publicznego w nieustannej pracy na rzecz przywrócenia pokoju,

- apeluje do polskich uczelni i samorządów, aby udzielali wszechstronnego wsparcia studentom ukraińskim, także wszystkim innym obywatelom Ukrainy, którzy znajdą się w tym trudnym dla nich czasie, na terenach Polski,

- apeluje do międzynarodowego środowiska naukowego, aby wspierało ukraińskich pracowników nauki w rozwoju ich potencjału naukowego, dla dobra nauki i gospodarki Ukrainy.

Komitet Inżynierii Produkcji uważa, że wszyscy powinniśmy się zjednoczyć w imię szacunku dla pokoju, dla prawdy, w imię obrony tych wartości naszej cywilizacji, które są ważne dla przyszłości Człowieka i Ziemi.

 

 

Komitet Inżynierii Produkcji PAN

Lublin, 25 lutego 2022 roku

 

 

 

Позиція КВМ ПАН щодо вторгнення Росії в Україну

 

Комітет виробничого машинобудування Польської академії наук з жахом і болем спостерігає за агресією Росії проти суверенної держави, якою є Україна. Здається малоймовірним, що в Європі, яка так постраждала від війн у своїй історії, в той час, коли глобальні проблеми вимагають співпраці націй, може статися руйнівна війна, що несе смерть і руйнування. Ми, як люди науки, особливо цінуємо мирну співпрацю та взаємодопомогу, поважаємо культурне та релігійне розмаїття, вважаємо, що всі проблеми між державами мають вирішуватися шляхом мирних переговорів, з повагою до міжнародного права. Комітет виробничого машинобудування Польської академії наук солідарний з народом України в ці важкі дні та закликає до швидкого повернення до мирного співіснування. Світ науки не може бути байдужим до зла, мовчання значить погодження з тим злом. Навіть якщо ми лише незначною мірою сприяємо зміні свідомості агресора, і навіть якщо це буде мало значити, це варто зробити в ім’я нашої місії.

Комітет виробничого машинобудування:

- засуджує російську агресію проти суверенної України та закликає Росію негайно припинити військові дії та вивести власні війська на територію Росії,

- закликає російське наукове співтовариство старанно і рішуче використовувати свій вплив, потужність ЗМІ, потенціал знань і повагу громадськості у своїй постійній роботі з відновлення миру,

- звертається до польських університетів та органів місцевого самоврядування з проханням надати всебічну підтримку українським студентам, а також усім іншим громадянам України, які опиняться в цей важкий час у Польщі,

- звертається до міжнародної наукової спільноти з проханням підтримати українських вчених у розвитку їх наукового потенціалу на благо науки та економіки України.

Комітет виробничого машинобудування вважає, що ми всі повинні об’єднатися заради поваги до миру, заради правди, заради захисту тих цінностей нашої цивілізації, які важливі для майбутнього Людини і Землі. 

 

 Комітет виробничого машинобудування
Польської академії наук


Люблін, 25 лютого 2022 року

 

 

 

 

Statement of KIP PAN on the Russian invasion of Ukraine

 

     The Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences is watching the aggression of Russia against the sovereign state of Ukraine with horror and pain. It seems unbelievable that in Europe, so affected by wars throughout its history, at a time when global problems require the cooperation of Nations, a destructive war may occur, bringing death and destruction. As people of science, we especially value peaceful cooperation and mutual assistance, we respect cultural and religious diversity, we believe that all problems between states should be resolved through peaceful negotiations, with respect for international law. The Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences stands in solidarity with the People of Ukraine in these difficult days and calls for a swift return to a peaceful coexistence.   
The world of science cannot be indifferent to evil. To remain silent is to relativize this evil. Even if we contribute only to a small degree to the change the mind of the aggressor, and even if it does not matter at all, it is worth doing for the  sake of our mission.
The Production Engineering Committee:

- condemns the Russian aggression against sovereign Ukraine and calls on Russia to immediately cease hostilities and withdraw its troops to the Russian territory,

- urges the Russian scientific community to diligently and decisively use its influence, media power, knowledge potential and public respect in its continuous work to restore peace,

- appeals to Polish universities and local governments to provide comprehensive support to Ukrainian students, also  to all other Ukrainian citizens who will find themselves in Poland in this difficult time,

- appeals to the international scientific community to support Ukrainian scientists in the development of their scientific potential for the benefit of science and the economy of Ukraine.   


The Production Engineering Committee believes that we should all unite for the sake of respect for peace, for the truth, for the sake of defending those values of our civilization that are important for the future of a Human and the Earth. 

 

Production Engineering Committee of the Polish Academy of Sciences

Lublin, February 25, 2022