W dniach 13-15 września 2021 roku, odbyła się kolejna XVIII Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki organizowana przez Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej (PK) przy współudziale Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego (ZUT). Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Konferencja wyjątkowo została zorganizowania w okresie jesiennym zamiast tradycyjnie przyjętego terminu majowego.

W pierwszym dniu konferencji odbył się panel dyskusyjny dotyczący perspektyw rozwoju w Elektronice, Informatyce i Inżynierii Produkcji. Prowadzone dyskusje obejmowały jednak szerszy zakres tematyczny i tradycyjnie były okazją do omówienia ofert i form współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi reprezentowanymi na Konferencji.

Zasadnicza część Konferencji odbyła się 14 września. Gości powitał przewodniczący komitetu organizacyjnego dr inż. Krzysztof Bzdyra podkreślając sukces jakim było doprowadzanie do stacjonarnego spotkania uczestników. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Informatyki ZUT, Dziekan Wydziału Elektroniki i Informatyki PK oraz Prorektor ds. Nauki PK dr hab. inż. Błażej Bałasz. W przemowach inaugurujących podkreślono, że w 18-letniej tradycji organizacji Konferencji można wskazać osoby rozpoczynające swoją karierę w pierwszych jej edycjach, a które obecnie uczestniczą już w procesie kształcenia nowego pokolenia młodych naukowców.

 

1 
2

 

Po części oficjalnej goście mogli wysłuchać brawurowo wygłoszonej przez inż. Michała Kopiela prezentacji bogatych osiągnieć Koła Pasjonatów Elektroniki działającego przy WEiI PK. Niestety ograniczenia związane z COVID-19 nie pozwoliły na prezentację dorobku większej liczby Kół.

W konferencji wzięło udział 58 gości reprezentujących 9 ośrodków naukowych w Polsce (Politechnika Koszalińska, ZUT Szczecin, ATH Bielsko-Biała, Uniwersytet Zielonogórski, Politechnika Poznańska, WSB Gdańsk, Politechnika Lubelska, PWSZ w Nysie, Politechnika Warszawska).

 

3    4    5

 

                                     6    7

 

 

Warto podkreślić obecność następujących osób:

  • • dr hab. inż. Błażej Bałasz – prorektor ds. nauki PK
  • • dr hab. inż. Jerzy Pejaś – Dziekan Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
  • • dr hab. inż. Jerzy Korczak – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych PK.
  • • dr hab. inż. Dariusz Plinta – przedstawiciel Komitetu Inżynierii Produkcji PAN
  • • dr hab. inż. Arkadiusz Gola – redaktor naczelny czasopisma Applied Computer Science
  • • mgr inż. Zenon Lenkiewicz – prezes koszalińskiego oddziału SEP
  • • dr hab. inż. Jarosław Plichta – przedstawiciel koszalińskiego oddziału PTZP

Dalsze obrady zostały rozdzielone na sześć części prowadzonych w dwóch równoległych sesjach. Ogółem zgłoszono 22 referaty obejmujące wszystkie obszary tematyczne związane z Konferencją. W przerwach można było się zapoznać z osiągnięciami studentów Koła Pasjonatów Elektroniki WEiI PK.

 

8    9    10

  

Materiały tegorocznej konferencji zostaną wydane wyjątkowo w postaci e-monografii – z jednej strony ułatwi to umieszczanie referatów w repozytoriach elektronicznych, z drugiej strony ma to wymiar ekologiczny poprzez ograniczenie zużycia papieru. Najlepsze prace będą opublikowane w czasopismach indeksowanych w Scopus. Konferencja zakończyła się spotkaniem integracyjnym, na którym kontynuowano kuluarowe rozmowy dot. współpracy oraz dalszego rozwoju imprezy m.in. poprzez dołączanie kolejnych jednostek do grona organizatorów.

 

11

12

13

14